ELSYST GM Arhitektura KNX ENOCEAN DALI ELIN SMART HOUSE WIRELESS INSTALLATION
smart installation elsyst

Wired/wireless Dom Smart House

Oznaka

Light control

Oznaka

Shutter regulation

Oznaka

Heating

Oznaka

Sensor presence

Oznaka

Weather station

Oznaka

Window contact

Oznaka

Remote control

Žični model

Light control

Shutter regulation

Heating

Sensor presence

Weather station

Window contact

Remote control

Applications

ELSYST GM Arhitektura KNX EnOcean
wireless actuator dimmer shutter